Strona główna

siły
zewnętrzne
wewnętrzne
naprężenia


odkształcenia
ciała
sprężystego


prawo
hooke'a


doświadczalne
podstawy
wytrzymałości
materiałów


naprężenia
dopuszczalne


      Poszczególne elementy konstrukcyjne w czasie pracy przenoszą pewne obciążenia. W elementach tych panują więc naprężenia, które nazywamy naprężeniami rzeczywistymi.

      Naprężenia, które mogą występować w materiale bez obawy naruszenia warunku wytrzymałości i warunku sztywności, nazywamy naprężeniami dopuszczalnymi.
Oznaczamy je literą
k z odpowiednim indeksem dolnym, charakteryzującym rodzaj odkształcenia:
     
kr - naprężenie dopuszczalne przy rozciąganiu,
     
kc - naprężenie dopuszczalne przy ściskaniu,
     
kg - naprężenie dopuszczalne przy zginaniu,
     
kt - naprężenie dopuszczalne przy ścinaniu,
     
ks - naprężenie dopuszczalne przy skręcaniu.

Liczbę
n oznaczającą, ile razy naprężenie dopuszczalne jest mniejsze od granicy wytrzymałości (dla materiałów kruchych) lub od granicy plastyczności (dla materiałów plastycznych), nazywa się współczynnikiem bezpieczeństwa.

W przypadku rozciągania materiałów kruchych

                 

Dla materiałów plastycznych

                 

gdzie:
Rm - granica wytrzymałości na rozciąganie, otrzymana w wyniku prób wytrzymałościowych, Re - granica plastyczności.
Statyka | Wytrzymałość materiałów

Przykładowe zadania | Testy